National Polytechnic University Library Catalog

Խուդավերդյան,Դավիդ Սուրիկի

Սպեկտրային վերլուծության կիսահաղորդչային ֆոտոդետեկտորի մշակումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01 / ՀԱՊՀ. - Երևան, 2019. - 134 էջ. : 3 հավ., 74 նկ., 2 աղ.

Գիտ. ղեկ.` Վ. Շ. Մելիքյան

Գրակ. ցանկ` 134 անուն


Էլեկտրոնիկա,միկրո և նանոէլեկտրոնիկա


Dissertation

Powered by Koha