ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 1440 results. Subscribe to this search

|
Несимметричные выпрямители с системой управления на однопереходном транзисторе / А.С. Айрапетян, А.Х. Гёзалян, Д.С. Мартиросян, В.А. Саакян

by Айрапетян, Ашот Суренович | Гёзалян, Артур Хачатурович | Мартиросян, Давид Самвелович | Саакян, Ваге Апресович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Մեկանցումային տրանզիստորի վրա կառավարման համակարգով ոչ սիմետրիկ ուղղիչներ | Asymmetric Rectifiers With a Control System on a Unijunction Transistor.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Моделирование регулятора механической части системы электропривода “технологический механизм - двигатель”, работающего с динамической нагрузкой / М.К. Багдасарян, Т.Э. Акопян

by Багдасарян, Маринка Каджиковна | Акопян, Тигран Эдуардович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Դինամիկ բեռով աշխատող <<տեխնոլոգիական մեխանիզմ-շարժիչ>>համակարգի մեխանիկկան մասի կարգավորիչի մոդելավորումը | Modeling the Regulator of the Mechanical Part of the “Technological MechanismMotor” System Working Under Dynamic Load.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Исследование теплового поля, максимального перепада температуры и полного теплового сопротивления в цилиндрических конденсаторах / Л.А. Варданян, Э.В. Кургинян, П.О. Хачатрян

by Варданян, Лиана Артемовна | Кургинян, Эдуард Вагаршакович | Хачатрян, Пепо Оганнессович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Գլանային կոնդենսատորներում ջերմային դաշտի,ջերմաստիճանի առավելագույն անկման և լրիվ ջերմային դիմադրության հետազոտումը | Studying the Heat Field, the Maximum Temperature Difference and the Total Thermal Resistance in Cylindrical Capacitors.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
The Influence of Dust and Temperature on the Efficiency of Solar Photovoltaic Modules / R.R. Vardanyan, N.K. Badalyan

by Vardanyan, Ruben Rafael | Badalyan, Narek Kamo.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Փոշու և ջերմաստիճանի ազդեցությունը արևային ֆոտոէլեկտրական մոդուլների արդյունավետության վրա | Влияние пыли и температуры на эффективность солнечных фотоэлектрических модулей.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Исследование погрешностей измерения параметров катушек индуктивности фазовым методом/ Б.М. Мамиконян, Х.Б. Мамиконян

by Мамиконян, Борис Мамиконович | Мамиконян, Хорен Борисович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Ինդուկտիվության կոճերի պարամետրերի փուլային մեթոդով չափման սխալանքների հետազոտումը | Studying the Measurement Errors of the Inductance Coil Parameters by the Phase Method.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Схема управления нагрузкой с переменным током / М.З. Акопян

by Акопян, Мамикон Залибекович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Փոփոխական հոսանքով բեռնվածքի կառավարման սխեման | An Ac Load Control Diagram.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Некоторые вопросы применения автоматизированных систем управления в артиллерии и перспективы ее развития / Г.Г. Хачатрян

by Хачатрян, Грачья Гургенович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Some Issues on the Use of Automated Command and Control Systems in Artillery and Prospects of Its Development | Հրետանում կառավարման ավտոմատացված համակարգերի կիրառման որոշ հարցեր և դրա զարգացման հեռանկարները.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
К решению однопараметрической обобщенной матричной палиндромной задачи типа A(t)X(t)=λ(t)AT(t)X(t) / С.О. Симонян

by Симонян, Саргис Оганесович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: The Solution of the One-Parametric Generalized Matrix Palindromic Problem of the Type A(t)X(t)=λ(t)AT(t)X(t) | A(t)X(t)=λ(t)AT(t)X(t) տիպի միապարամետրական ընդհանրացված մատրիցային պոլինդրոմային խնդրի լուծման վերաբերյալ.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Дополнение к методам решения однопараметрических матричных палиндромных задач / С.О. Симонян, А.В. Меликян

by Симонян, Саргис Оганесович | Меликян, Ануш Вазгеновна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: An Addition to the Methods of Solution of One-Parametric Matrix Palindromic Problems | Լրացում միապարամետրական մատրիցային պոլինդրոմային խնդիրների լուծման մեթոդների վերաբերյալ.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
An Adaptive Passenger Safety System for Autonomous Vehicles / R.G. Hakobyan, L.A. Balagyozyan, R.G. Jr Hakobyan

by Hakobyan, Robert Grigor | Balagyozyan, Levon Arthur | Hakobyan, Robert Grigor (junior).

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Ինքնավար տրանսպորտային միջոցների ուղևորների անվտանգության համար համարվող համակարգ | Адаптивная система безопасности пассажиров для автономных транспортных средств.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Programming the Environment of an Online Symbolic-Numeric Computational System / V.A. Poghosyan

by Poghosyan, Vladimir Andranik.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Առցանց հաշվողական համակարգի ծրագրավորման միջավայրը | Среда программирования онлайн-вычислительной системы.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Unit Regression Test Selection Based on Several String-Matching Algorithms / H.H. Hakobyan and others

by | Hakobyan, Hovhannes Hamlet | Kostanyan, Hakob Tigran | Vardumyan, Arman Vahagn | Harutyunyan, Ashot Gevorg.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Մոդուլային ռեգրեսիոն թեստերի ընտրությունը տողային համեմատման տարբեր ալգորիթմների կիրառմամբ | Выбор модульного регрессионного теста на основе различных алгоритмов строкового сравнения.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Аппаратные акселераторы на основе систолических матриц / А.К. Туманян и др.

by | Туманян, Анна Кароевна | Манукян, Арман Геворкович | Галстян, Арман Ашотович | Даниелян, Армен Микаелович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Hardware Accelerators Based on Systolic Matrices | Սարքավորումների արագացուցիչներ`սիստոլիկ մատրիցների օգտագործմամբ.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
The Disclosure Correcting Method for the 6T Static Random-Access Memory Cell / O.H. Petrosyan, K.A. Melikyan

by Petrosyan, Oleg Harutyun | Melikyan, Karen Arthur.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Վեց տրանզիստորներով ստատիկ պատահական թողունակությամբ հիշողության հանգույցներում բացվածքի ուղղման մեթոդ | Метод коррекции раскрытия для 6T статической оперативной памяти.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
A Voltage-Controlled Oscillator with a Small Area and a Large Range of Input Voltage and Output Frequency / V.Sh. Melikyan, H.A. Babajanyan, A.G. Baskovchyan

by Melikyan, Vazgen Shavarsh | Babajanyan, Hayk Aleksandr | Baskovchyan, Avetik Gagik.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Փոքր մակերեսով, մեծ մուտքային լարման և ելքային հաճախության տիրույթներով լարումով ղեկավարվող գեներատոր | Генератор, управляемый напряжением, с небольшой площадью и большим диапазоном входного напряжения и выходной частоты.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Electrical Impedance and Equivalent Biological Tissue Circuit (Analysys and Modeling) / Zh.G. Dokholyan, A.A. Melkonyan, Y.K. Grigoryan

by Dokholyan, Zhanna Gagik | Melkonyan, Arman Arsen | Grigoryan, Yeghishe Karen.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Կենսաբանական օբյեկտների էլեկտրական իմպեդանսը և համարժեք սխեմաները (Հետազոտումը և մոդելավորումը) | Электрический импеданс и эквивалентная схема биологических объектов (Анализ и моделирование).Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Моделирование отражения слоя черного кремния, пассивированного пленкой оксида цинка / Г.Е. Айвазян, Л.А. Ахоян, М.Г. Хачатрян

by Айвазян, Гагик Ерджаникович | Ахоян, Левон Ашотович | Хачатрян, Мане Гагиковна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Ցինկի օքսիդի թաղանթով պասսիվացված սևսիլիցիումի շերտի անդրադարձման մոդելավորումը | Modeling the Reflection of the Black Silicon Layer Passivated by a Zinc Oxide Film.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Проектирование двухдиапазонной печатной директорной антенны / Л.Х. Хачатрян, А.Г. Степанян

by Хачатрян, Лилит Хачиковна | Степанян, Арарат Генрикович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Երկտիրույթ տպասալ դիրեկտորային անտենայի նախագծումը | Design of a Two-band Planar Yagi Antenna.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
К определению некоторых характеристик однопараметрических / С.О. Симонян

by Симонян, Саргис Оганесович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Determining Some Characteristics of One-parametric Kronecker Matrices | Միապարամետրական կրոնեկերյան մատրիցների որոշ բնութագրերի որոշման վերաբերյալ.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Автоматизированное моделирование электромагнитного поля для зернистых сред / Г.С. Сукиасян, Т.Р. Мелконян, А.Х. Григорян

by Сукиасян, Айк Степанович | Мелконян, Татевик Размиковна | Григорян, Арег Хачикович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Automated Simulation of Electromagnetic Field for Granular Media | Էլեկտրամագնիսական դաշտի ավտոմատացված մոդելավորումը հատիկավոր միջավայրերի համար.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).

Powered by Koha