ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 1429 results. Subscribe to this search

|
Аналитическое моделирование формосодержательной целостности объёмно- пространственных композиций / А.М. Григорян

by Григорян, Анаит Мислеровна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Analytical modeling of form and content integrity of volumetric-spatial compositions | Ծավալատարածական հորինվածքների ձևաբովանդակային ամբեղջականության անալիտիկ մոդելավորումը.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Метод автоматизации процесса определения коренной причины нарушения стабильности в сложных стохастических системах / Р.Б. Агаджанян, Д.О. Байжанова

by Агаджанян, Рубен Борисович | Байжанова, Дина Ондасыновна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: A method for automation of the process of determining the root cause of stability violation in complex stochastic systems | Բարդ ստոխաստիկ համակարգերում կայունության խախտման հիմնական պատճառի հայտնաբերման գործընթացի ավտոմատացման մեթոդ.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Классификация данных в системе принятия решений для профилактики сахарного диабета 2-го типа на основе методов машинного обучения / Л.К. Андреасян

by Андреасян, Лиана Карленовна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Classification of data in the decision-making system for the prevention of type 2 diabetes based on the methods of machine learning | Մեքենայական ուսուցման մեթոդների հենքով տվյալների դասակարգումը որոշումների կայացման համակարգում 2-րդ տիպի շաքարային դիաբետի կանխարգելման համար.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
К расчету магнитной цепи электромагнитного тормоза с магнитореологической жидкостью / А.Х. Григорян, А.Г. Аветисян, T.Р. Мелконян

by Григорян, Арег Хачатурович | Аветисян, Армине Геворговна | Мелконян, Татевик Размиковна.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Մագնիսառեոլոգիական հեղուկով էլեկտրամագնիսական արգելակի մագնիսական շղթայի հաշվարկի մասին | Calculation of the magnetic circuit of the electromagnetic brake with magnetorheological fluid.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Методы решения сопряженных аналогов однопараметрических матричных уравнений типа Стейна A(t).X*(t).B(t)-X(t)=C(t) / А.А. Айвазян

by Айвазян, Арман Араевич.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Methods for solving conjugate analogues of one-parametric Steyn-type A(t).X*(t).B(t)-X(t)=C(t) matrix equations | Ստեյնի տիպի A(t).X*(t).B(t)-X(t)=C(t) միապարամետրական մատրիցային հավասարումների համալուծ նմանակների լուծման մեթոդներ.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
К исследованию индукционного преобразователя тока / М.К. Багдасарян

by Багдасарян, Маринка Каджиковна.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Հոսանքի ինդուկցիոն կերպափոխիչի հետազոտման մասին | Investigation of an induction current converter.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Аппаратный комплекс для информационной системы поддержки принятия стандартных управленческих решений / Н.П. Бадалян, М.С. Люблинский, Е.А. Чащин, Л.И. Шеманаева

by Бадалян, Норайр Петикович | Люблинский, Марк Станиславович | Чащин, Евгений Анатольевич | Шеманаева, Людмила Ивановна.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Ինֆորմացիոն համակարգի ապահովվման համար ստանդարտ որոշումների ընդունման ապարատային համալիր | A hardware complex for the information system of supporting the standard managerial decisions.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Исследование гармонического состава и способов уменьшения остаточного сигнала дифференциальных магнитных цепей вихретоковых преобразователей / В.Б. Нерсисян

by Нерсисян, Вардгес Беняминович.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Դիֆերենցիալ մագնիսական շղթայով մրրկահոսանքային կերպափոխիչի մնացորդային ազդանշանի հարմոնիկ կառուցվածքի ուսումնասիրումը և դրա փոքրացման մեթոդները | Investigation of the harmonic composition and methods of reducing the residual signal of differential magnetic circuits of eddy current converters.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Модель расчета удельной емкости SiC МОП транзистора с глубокими примесями и уровнями захвата / А.А. Тамразян

by Тамразян, Арам Арменович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Specific capacitance calculation model of SiC-based nanoscale MOSFET with deep impurities and trap levels | Խոր խառնուրդային և թակարդային մակարդակներով նանոչափային SiC-ային ՄՕԿ տրանզիստորի տեսակարար ունակության հաշվարկման մոդել.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Чоппер с системой управления на основе цифрового процессора / А.С. Алавердян, Г.Г. Киракосян, Р.П. Петросян, Г.Г. Хачатрян

by Алавердян, Артур Сережаевич | Киракосян, Гагик Грачикович | Петросян, Рубен Петросович | Хачатрян, Грачья Гургенович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: A chopper with a control system based on a digital processor | Ղեկավարման համակարգով չոպեր` թվային պրոցեսորի հիման վրա.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
The importance of the power system flexibility and its evaluation / S.N. Mosoyan, Zh.R. Panosyan

by Mosoyan, Stepan Nodar | Panosyan, Zhozef Retevos.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Electrical engineering, energeticsMaterial type: article Article Other title: Էներգահամակարգի ճկունության կարևորությունը և դրա գնահատումը | Важность гибкости энергетической системы и ее оценка.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Аналитическое исследование установившегося режима двухузловой сети / В.С. Сафарян, Л.В. Сафарян

by Сафарян, Виталий Сафарович | Сафарян, Лилия Витальевна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Երկհանգույց ցանցի կայունացված ռեժիմի անալիտիկ հետազոտումը | An analytical study of the binodal grid steady-state regime.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Потери мощности и производительности асинхронных электроприводов при отклонениях напряжения / А.П. Манукян

by Манукян, Арам Паркевович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Լարման շեղումների դեպքում հզորության և արտադրողականության կորուստները ասինխրոն էլեկտրաբանեցումներում | Power and productivity losses of induction electric drives at voltage deviations.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Анализ методов многокритериального принятия решений (ELECTRE и PROMETHEE) с целью выбора оптимального энергоблока / О.С. Авагян

by Авагян Овсеп Сосикович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Որոշումների ընդունման բազմաչափանշային մեթոդների (ELECTRE և PROMETHEE) վերլուծությունը օպտիմալ էներգաբլոկի ընտրության նպատակով | Analysis of the Methods of Multiple-Criteria Decision-Making (ELECTRE and PROMETHEE) for Selecting the Optimal Power Unit.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Сравнительный анализ характеристик базовых элементов интегральных схем на основе планарных и трехмерных КМОП структур / К.О. Петросян

by Петросян, Камо Олегович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Comparative analysis of the basic element characteristics of integrated circuits based on planar and three-dimensional CMOS structures | Պլանառ և եռաչափ ԿՄՕԿ կառուցվածքների հիման վրա ինտեգրալ սխեմաների բազային տարրերի բնութագրերի համեմատական վերլուծությունը.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
К вопросу буферизации входного трафика в коммутационных центрах телекоммуникационных сетей / Г.А. Арутюнян, А.А. Тадевосян, А.А. Аванесян

by Арутюнян, Гамлет Арутюнович | Тадевосян, Артур Арменович | Аванесян, Амаяк Артурович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: The issue of the input traffic buffering in the switching center of telecommunication networks | Հեռահաղորդցակցական ցանցերի կոմուտացիոն կենտրոններում մուտքային թրաֆիքի բուֆերացման հարցի վերաբերյալ.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
A high speed transmitter dynamic equalization method for serial links / A.A. Martirosyan

by Martirosyan, Armen Arayik.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Տվյալների հաջորդական հոսքուղիով արագագործ հաղորդչի դինամիկական համահարթեցման մեթոդ | Метод динамического выравнивания высокоскоростного передатчика с последовательным каналом данных.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Анализ принципов работы систем Camera Vision / А.Р. Тер-Мартиросян, А.К. Карапетян, О.А. Гомцян

by Тер-Мартиросян, Арам Раффиевич | Карапетян, Артур Каренович | Гомцян, Оганес Авакович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Analyzing the operation principles of camera vision systems | Camera vision համակարգերի աշխատանքի սկզբունքների վերլուծությունը.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
К вопросу вынужденных колебаний в системах с нелинейно–восстанавливающей силой / А.В. Геворкян, Г.Г. Шекян

by Геворкян, Арамаис Викторович | Шекян, Гамлет Гургенович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Ոչ գծային վերականգնող ուժով համակարգերում հարկադրական տատանումների հարցի մասին | On the forced vibrations in the systems with a nonlinearly-restoring force.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Применение полимерных композитов с заданными свойствами в узлах трения машин / Н.Г. Меликсетян, А.Н. Карапетян, К.В. Оганесян, В.В. Сароян

by Меликсетян, Норик Галустович | Карапетян, Арсен Нагапетович | Оганесян, Карине Валиковна | Сароян, Вильям Володяевич.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Տրված հատկություններով պոլիմերային կոմպոզիտների կիրառումը մեքենաների շփահանգույցներում | Application of polymer composites with preset properties in the friction units of machines.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).

Powered by Koha