ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 1429 results. Subscribe to this search

|
Методика диагностирования переходных режимов кипения на основе частотного анализа флуктуаций температуры / К.Ю. Мурадян и др.

by Мурадян, Карен Юрикович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Ջերմաստիճանի տատանումների հաճախականության վերլուծության վրա հիմնված եռման անցողիկ ռեժիմների արատորոշման մեթոդ | Diagnostics method for the transition modes of boiling based on the frequency analysis of temperature fluctuations .Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Целесообразность эксплуатации токопроводов с литой изоляцией по сравнению с токопроводами с воздушной изоляцией с учетом меньших потерь активной мощности / А.М. Арутюнян

by Арутюнян, Анна Мартиновна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Օդային մեկուսչով հոսանքատարների համեմատ ձուլածո մեկուսչով հոսանքատարների շահագործման նպատակահարմարությունը հաշվի առնելով ակտիվ հզորության փոքր կորուստները | Viability of operation of cast-resin insulated busbar in comparison with air-insulated busbar taking into account the lower losses of the active power.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Математическое моделирование магнитной цепи электромагнитной системы с магнитореологической жидкостью / А.Х. Григорян, А.Г. Аветисян, Т.Р. Мелконян

by Григорян, А.Г | Аветисян, А.Г | Мелконян, Т.Р.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Մագնիսառեոլոգիական հեղուկով էլեկտրամագնիսական համակարգի մագնիսական շղթայի մաթեմատիկական մոդելավորումը | Matematical modeling of a magnetic circuit of an electromagnetic system with a magnetorheological fluid.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Моделирование регулятора режима возбуждения синхронного двигателя, используемого в технологическом процессе измельчения руды / М.К. Багдасарян, Д.В. Давтян, А.Т. Уликян

by Багдасарян, М.К | Давтян, Д.В | Уликян, А.Т.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Հանքաքարի մանրացման տեխնոլոգիական գործընթացում օգտագործվող սինխրոն շարժիչի գրգռման ռեժիմի կարգավորիչի մոդելավորումը | Modeling the regulator mode of excitation of the synchronous motor used in the technological process of ore grinding.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Повышение энергетической эффективности силовых трансформаторов при работе регламентированных режимах / Н.П. Бадалян, А.А. Митрофанов, Е.Е. Чащина

by Бадалян, Н.П | Митрофанов, А.А | Чащина, Е.Е.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Ուժային տրանսֆորմատորների էներգետիկական արդյունավետության բարձրացումը կանոնակարգված աշխատանքային ռեժիմներում | Improving the energy efficiency of power transformers in regulated modes of operating .Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Асинхронный двигатель с массивным ротором с управляемой характеристикой "Вращающий момент-скорость вращения" / Ж.Д. Давидян

by Давидян, Ж.Д.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Զանգվածային ռոտորով "Պտտող մոմենտ-պտտման արագություն" կառավարվող բնութագրով ասինխրոն շարժիչ | An induction motor with a massive rotor with a controlled "Torque - rotation speed" characteristic.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Оценка состояния изоляции обмотки двигателя при воздействии влаги / С.В. Саргсян

by Саргсян, С.В.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Շարժիչի փաթույթի մեկուսչի վիճակի գնահատումը խոնավության ազդեցության դեպքում | Evaluating the insulation state of the engine winding when exposed to moisture.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Система возбуждения асинхронизированного синхронного генератора / А.С. Айрапетян, А.Х. Гёзалян, Р.О. Авоян

by Айрапетян, А.С | Гёзалян, А.Х | Авоян, Р.О.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Ասինխրոնացված սինխրոն գեներատորի գրգռման համակարգ | The exitation system asyinchronized synchronous generator.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
К расчету режимов разветвленной цепной схемы / Г.В. Арутюнян

by Арутюнян, Г.В.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Ճյուղավորված շղթայական ռեժիմների սխեմայի հաշվարկի ժամանակ | On calculating the modes of branched chain circuits.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Особенности поверки и калибровки цифровых термометров / А.С. Шахкамян, Н.А. Шахкамян, Л.К. Бегоян

by Шахкамян, А.С | Шахкамян, Н.А | Бегоян, Л.К.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Թվային ջերմաչափների ստուգաչափման և կալիբրացման առանձնահատկությունները | The verification and calibration peculiarities for digital termometers.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Разработка системы электропривода для измерителя плотности атмосферного озона / М.З. Акопян

by Акопян, М.З.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Մթնոլորտային օզոնի խտության չափիչի էլեկտրաշարժաբերային համակարգի մշակումը | Development of electric drive system for the atmospheric ozone density meter.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
The present state and development perspectives of rehabilitation and assistive robotics / N.B. Zakaryan etc.

by Zakaryan, Narek Benik.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Mechanics, machanics science, machine-buildingMaterial type: article Article Other title: Վերականգնողական և ասիստիվ ռոբոտատեխնիկայի ներկա վիճակը և զարգացման հեռանկարները | Текущее состояние и перспективы развития реабилитационной и ассистирующей робототехники.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Принципиальные вопросы вибрационной диагностики асинхронных двигателей / Г.Г. Шекян

by Шекян, Гамлет Гургенович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Ասինխրոն շարժիչների վիբրացիոն արատորոշման սկզբունքային հարցերը | Basic issues of the vibrodiagnosis of induction motors.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Влияние разрядных токов и магнитных полей на физические свойства металлов / А.A. Ванцян

by Ванцян, Анушаван Аристакесович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Հոսանքների և մագնիսական դաշտերի ազդեցությունը մետաղների ֆիզիկական հատկությունների վրա | Influence of discharge currents and magnetic fields on physical properties of metals.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Моделирование процесса изгиба широкой полосы в автоматизированной программной среде / Н.Г. Акопян

by Акопян, Наре Гариковна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Լայն շերտի ծռման մոդելավորման գործընթացը ավտոմատացված ծրագրային միջավայրում | Simulation and investigation of a bent wide strip in automated program environment.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Современные подходы к оценке эффективности и устойчивости машиностроительных организаций / А.Л. Агаджанян

by Агаджанян, Артак Левикович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Մեքենաշինական կազմակերպությունների արդյունավետության և կայունության գնահատման ժամանակակից մոտեցումները | Modern approaches to the estimation of efficiency and stability of machine building organizations.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Результаты производственных испытаний смазочно-охлаждающей жидкости на основе подсолнечного масла / Х.Н. Акопян

by Акопян, Хачатур Нерсесович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Արևածաղկի յուղի վրա հիմնված քսուքահովացնող հեղուկի արտադրական փորձարկումների արդյունքները | The results of Industrial tests of lubricating- cooling fluid based on sunflower oil.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Повышение эксплуатационных характеристик двигателей внутреннего сгорания путем создания защитных покрытий на термонагруженных деталях цилиндропоршневой группы / Н.М. Чигринова, В.Е. Чигринов

by Чигринова, Наталья Михайловна | Чигринов, Виталий Евгеньевич.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Ներքին այրման շարժիչների շահագործական բնութագրերի բարելավումը՝ գլանամխոցային խմբի ջերմաբեռնված մասերի վրա պաշտպանիչ ծածկույթների ստեղծմամբ | Improving the operating characteristics of internal combustion engines by creating protective coatings on termoloaded parts of cylinder piston group.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Совершенствование структуры виртуальных приборов для машинной обработки результатов экспериментальных исследований / Б.С. Баласанян

by Баласанян, Борис Сергеевич.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Փորձարարական հետազոտությունների արդյունքների մեքենայական մշակման վիրտուալ սարքերի կառուցվածքի կատարելագործումը | Improving the structure of virtual devices for machine processing of the experimental investigation results.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Термоупругий изгиб микрополярных тонких пластин / Н.С. Асланян

by Асланян, Наира Самвеловна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Միկրոպոլյար բարակ սալերի ջերմաառաձգական ծռումը | Thermoelastic bending of micropolar thin plates.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).

Powered by Koha