National Polytechnic University Library Catalog

Your search returned 1281 results. Subscribe to this search

|
Совместное использование слоя черного кремния и пленки ZnO в солнечных элементах / Г.Е. Айвазян и др.

by Айвазян, Гагик Ерджаникович | Худавердян, Сурик Хачикович | Гайшун, Владимир Евгеньевич | Семченко, Алина Валентиновна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Սև սիլիցիումի շերտի և ZnO թաղանթի համատեղ կիրառումը արևային տարրերում | Joint application of the black silicon layer and the ZnO film in solar cells.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Модуляция сигнала в системах мобильной связи пятого поколения / М.Ц. Айвазян, Л.Н. Григорян, А.С. Бабаян

by Айвазян, Мартин Цолакович | Григорян, Левон Нерсесович | Бабаян, Аршак Сасунович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Ազդանշանի մոդուլացումը հինգերերդ սերնդի շարժական կապի համակարգերում | Waveform modulation in the fifth generation mobile telecommunication systems.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Графоаналитический метод анализа параметрических преобразователей сверхвысоких частот / М.С. Азоян

by Азоян, Микаел Саргисович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Գերբարձր հաճախության պարամետրիկ ձևափոխիչների գրաֆոանալիտիկ վերլուծության մեթոդ | A graphoanalytical method for analyzing the parametric converters of UHF.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
A new method for optical spectroscopy / T.S. Hovhannisyan

by Hovhannisyan, Taron Samvel.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Օպտիկական սպեկտրաչափության նոր մեթոդ | Новый метод оптической спектроскопии.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Терагерцовые смесители на основе интерферометра Маха-Цендера / А.А. Аветисян

by Аветисян, Айк Ашотович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Մախ-Ցենդերի ինտերֆերաչափի հիմքով տերահերցային խառնիչներ | Terahertz mixers based on the Mach-Zehnder interferometer.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Методы решения обобщенных однопараметрических транспонированных аналогов матричных уравнений типа Сильвестра A(t)*X(t)*D(t)+F(t)*XT(t)*B(t)=C(t) / С.О. Симонян

by Симонян, Саргис Оганесович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Methods for solving Sylvester type A(t)*X(t)*D(t)+F(t)*XT(t)*B(t)=C(t) generalized one-parametric transposed analogues оf matrix equations | Սիլվեստրի տիպի A(t)xX(t)xD(t)+F(t)xX*(t)xB(t)=C(t) ընդհանրացված միապարամետրական մատրիցային հավասարումների տրանսպոնացված նմանակների լուծման մեթոդներ .Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
О близости окружностей / Г.Ц. Акопян

by Акопян, Гамлет Цолакович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: On the closeness of circles | Շրջանագծերի մոտիկության մասին .Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Применение имитационного моделирования для оценки эффективности методов построения статистических моделей / С.Ш. Баласанян, Э.М. Геворгян

by Баласанян, Сейран Шамирович | Геворгян, Эрмине Михайловна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Аpplication of simulation modeling for assessing the efficiency of methods for constructing statistical models | Նմանակային մոդելավորման կիրառումը վիճակագրական մոդելների կառուցման մեթոդների արդյունավետության գնահատման համար.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Сравнительный анализ способов построения дешифраторов / О.А. Петросян, Н.Б. Авдалян, А.С. Оганесян

by Петросян, Олег Арутюнович | Авдалян, Нарек Бениаминович | Оганесян, Арпи Сосиковна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Վերծանիչների կառուցման եղանակների համեմատական վերլուծություն | Comparative analysis of the methods for constructing decoders.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
A review of the usage of machine learning in real-time systems / N.H. Abroyan, R.G. Hakobyan

by Abroyan, Narek Hovhannes | Hakobyan, Robert Grigor.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Իրական ժամանակային համակարգերում մեքենայական ուսուցման օգտագործման ընդհանուր ակնարկ | Общий обзор применения машинного обучения в системах реального времени.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Studying the health problems and work-related musculoskeletal disorders caused by IT-technologies / P.A. Harutyunyan, A. Moldoveanu, F. Moldoveanu

by Harutyunyan, Paruyr Ashot | Moldoveanu, Alin | Moldoveanu, Florica.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով պայմանավորված առողջական խնդիրների և աշխատանքի հետ կապված հենաշարժական ապարատի խանգարումների ուսումնասիրություն | Исследование помех, обусловленных информационными технологиями и связанных со здоровьем и работой опорно-двигательного аппарата.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Modeling the I-V characteristics of the thin film Pt/BaxSr1-xTiO3/Pt structure under the electron beam irradiation / V.V. Buniatyan et al

by Buniatyan, Vahe Vazgen | Melikyan, Gohar Shavarsh | Tsakanov, Vasiliy Mkrtich | Dashtoyan, Hovhannes Robert.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Pt/BaxSr1-xTiO3/Pt նուրբ թաղանթային կառուցվածքի I-V բնութագրերի մոդելավորումը էլեկտրոնային փնջով ճառագայթելիս | Моделирование I-V характеристик Pt/BaxSr1-xTiO3/Pt тонкопленочной структуры под воздействием электронного луча.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Методы формирования блочных циклических кодов / О.А. Гомцян

by Гомцян, Оганес Авакович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Բլոկային ցիկլիկ կոդերի ձևավորման եղանակները | Methods for forming block cyclic codes.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Волноводы в терагерцовом диапазоне / А.А. Аветисян, М.Ц. Айвазян

by Аветисян, Айк Ашотович | Айвазян, Мартин Цолакович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Տերահերցային տիրույթի ալիքատարներ | Waveguides used in the terahertz range.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Проблемно ориентированный метод стратифицированной формализации сложных технологических систем со многими состояниями / С.Ш. Баласанян

by Баласанян, Сейран Шамирович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: A Problem-oriented method for stratified formalization of multistate complex technological systems | Բարդ բազմավիճակ տեխնոլոգիական համակարգերի ստրատիֆիկացված ձևայնացման պրոբլեմակողնորոշված մեթոդ.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Исследование дискретных однотипных систем регулирования на основе билинейного преобразования / О.Н. Гаспарян, О.Г. Оганян

by Гаспарян, Олег Николаевич | Оганян, Овсанна Гамлетовна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Investigating the discrete uniform control systems based on the bilinear transform | Դիսկրետ միատիպ կարգավորման համակարգերի հետազոտումը երկգծային ձևափոխության հիման վրա.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
К решению однопараметрических матричных уравнений типа Стейна A(t)*X(t)*B(t)-X(t)=C(t) / С.О. Симонян

by Симонян, Саргис Оганнесович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: The solution of one-parametric stein-type matrix equations A(t)*X(t)*B(t)-X(t)=C(t) | Ստեյնի տիպի A(t)*X(t)*B(t)-X(t)=C(t) միապարամետրական մատրիցային հավասարումների լուծման վերաբերյալ .Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Широтно-импульсное преобразование информативного параметра дифференциального емкостного преобразователя / Б.М. Мамиконян, Д.С. Никогосян, Л.С. Абраамян

by Мамиконян, Борис Мамиконович | Никогосян, Давид Сашаевич | Абраамян, Лусине Саргисовна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Դիֆերենցիալ ունակային կերպափոխիչի ինֆորմատիվ պարամետրի լայնաիմպուլսային կերպափոխումը | The pulse-width conversion of the informative parameter of differential capacitive transducer.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Анализ и моделирование биологических объектов / О.А. Петросян, Л.Э. Хачикян

by Петросян, Олег Арутюнович | Хачикян, Лилит Эдуардовна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Կենսաբանական օբյեկտների վերլուծությունը և մոդելավորումը | Analysis and simulation of biological objects.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
I-V characteristics of thin film Pt/BaxSr1-xTiO3/Pt structures under the impact of electron beam irradiation / V.V. Buniatyan et al

by Buniatyan, Vahe Vazgen | Tsakanov, Vasiliy Mkrtich | Karoyan, Gegham Sargis | Dashtoyan, Hovhannes Robert.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Նուրբ թաղանթային Pt/BaxSr1-xTiO3/Pt կառուցվածքների I-V բնութագրերը` էլեկտրոնային փնջով ճառագայթելիս | I-V характеристики тонкопленочных Pt/BaxSr1-xTiO3/Pt структур под воздействием электронного луча.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).

Powered by Koha