ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 1341 results. Subscribe to this search

|
Моделирование процесса изгиба широкой полосы в автоматизированной программной среде / Н.Г. Акопян

by Акопян, Наре Гариковна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Լայն շերտի ծռման մոդելավորման գործընթացը ավտոմատացված ծրագրային միջավայրում | Simulation and investigation of a bent wide strip in automated program environment.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Современные подходы к оценке эффективности и устойчивости машиностроительных организаций / А.Л. Агаджанян

by Агаджанян, Артак Левикович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Մեքենաշինական կազմակերպությունների արդյունավետության և կայունության գնահատման ժամանակակից մոտեցումները | Modern approaches to the estimation of efficiency and stability of machine building organizations.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Результаты производственных испытаний смазочно-охлаждающей жидкости на основе подсолнечного масла / Х.Н. Акопян

by Акопян, Хачатур Нерсесович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Արևածաղկի յուղի վրա հիմնված քսուքահովացնող հեղուկի արտադրական փորձարկումների արդյունքները | The results of Industrial tests of lubricating- cooling fluid based on sunflower oil.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Повышение эксплуатационных характеристик двигателей внутреннего сгорания путем создания защитных покрытий на термонагруженных деталях цилиндропоршневой группы / Н.М. Чигринова, В.Е. Чигринов

by Чигринова, Наталья Михайловна | Чигринов, Виталий Евгеньевич.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Ներքին այրման շարժիչների շահագործական բնութագրերի բարելավումը՝ գլանամխոցային խմբի ջերմաբեռնված մասերի վրա պաշտպանիչ ծածկույթների ստեղծմամբ | Improving the operating characteristics of internal combustion engines by creating protective coatings on termoloaded parts of cylinder piston group.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Совершенствование структуры виртуальных приборов для машинной обработки результатов экспериментальных исследований / Б.С. Баласанян

by Баласанян, Борис Сергеевич.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Փորձարարական հետազոտությունների արդյունքների մեքենայական մշակման վիրտուալ սարքերի կառուցվածքի կատարելագործումը | Improving the structure of virtual devices for machine processing of the experimental investigation results.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Термоупругий изгиб микрополярных тонких пластин / Н.С. Асланян

by Асланян, Наира Самвеловна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Միկրոպոլյար բարակ սալերի ջերմաառաձգական ծռումը | Thermoelastic bending of micropolar thin plates.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Finite element analysis and comparison of the mechanical properties of flexure hinges / H.A. Galoyan

by Galoyan, Hrayr Albert | Zakaryan, Narek Benik.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Mechanics, machanics science, machine-buildingMaterial type: article Article Other title: Վերջավոր տարրերի մեթոդով առաձգական հոդակապերի մեխանիկական հատկությունների վերլուծությունը և համեմատությունը | Анализ и сравнение механических свойств упругих шарниров методом конечных элементов.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
О пространственных колебаниях ротора на упругих опорах / Г.Г. Шекян, А.В. Геворкян

by Шекян, Гамлет Гургенович | Геворкян, Арамаис Викторович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Առաձգական հենարաններով ռոտորի տարածական տատանումների մասին | Spatial Oscillations of the Rotor on Elastic Brackets.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Моделирование портативного экзоскелетона для пассивного уравновешивания при приседании и ходьбе человека / С.Д. Казарян, Н.Б. Закарян, М.Г. Арутюнян

by Казарян, Сарик Давидович | Закарян, Нарек Беникович | Арутюнян, Микаел Гургенович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Մարդու քայլելու նստել-ելնելու ժամանակ պասսիվ հավասարակշռմամբ դյուրակիր էկզոսկելետոնի մոդելավորումը | Modeling a portable exoskeleton for passive balancing at walking and sitting modes.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Трибологические исследования сопряжений из композиционных полимерных материалов / А.Н. Карапетян, К.В. Оганесян, В.В. Сароян

by Карапетян, Арсен Нагапетович | Оганесян, Карине Валиковна | Сароян, Вильям Володяевич.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Հպակներում կոմպոզիտային պոլիմերային նյութերի շփագիտական հետազոտությունը | Tribological studies of joints made of composite polymer materials.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Математическая модель идеального плосковершинного регулярного поверхностного микрорельефа деталей машин / В.Ш. Григорян

by Григорян, Вардуш Шотаевна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Մեքենամասերի իդեալական սարահարթ կանոնավոր մակերևութային միկրոռելիեֆի մաթեմատիկական մոդել | A mathematical model of the ideal flat-top regular surface microrelief of machine parts.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Исследование процесса нелинейного деформирования тонкостенных стержневых элементов кузова легкового автомобиля при столкновениях / Г.В. Мусаелян, В.Г. Мусаелян

by Мусаелян, Гагик Варданович | Мусаелян, Вардан Гагикович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Մարդատար ավտոմոբիլի թափքի բարակապատ ձողային տարրերի ոչ գծային դեֆորմացման գործընթացի հետազոտումը բախումների դեպքում | Investigating the process of nonlinear deformation of thin-walled rod elements of a passenger car body at collisions.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Исследование нестационарного движения жидкости при опорожнении водовода с участками различного уклона / Э.П. Ащиянц

by Ащиянц, Эдуард Петросович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Տարբեր թեքությամբ հատվածներ ունեցող ջրատարի դատարկման ընթացքում հեղուկի ոչ ստացիոնար շարժման հետազոտումը | Investigating the nonstationary motion of the liquid at emptying the pipeline with sections of different inclinations.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Эффективное извлечение сульфидов во флотационном цикле полиметаллических руд / А.А. Франгулян, В.А. Симонян, Н.А. Никоян

by Франгулян, А.А | Симонян, В.А | Никоян, Н.А.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, Материаловедение, НедропользованиеMaterial type: article Article Other title: Սուլֆիդների արդյունավետ կորզումը բազմամետաղային հանքաքարերի ֆլոտացման ցիկլում | Effective extraction of sulphides in the flotation cycle of polymetallic ores.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Tермодинамическое обоснование процесса сульфидизации окисленных медных минералов Техутского рудника / С.Г. Агбалян, А.О. Овсепян, А.В. Авагян, А.А. Габриелян

by Агбалян, Сурен Геворкович | Овсепян, Армен Оганнесович | Авакян, Асмик Вардановна | Габриелян, Артур Андраникович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Թեղուտի հանքավայրի պղնձի օքսիդացված միներալների սուլֆիդացման գործընթացի թերմոդինամիկական հիմնավորումը | Thermodynamic justification of the Teghout mine copper oxidized mineral sulphidation process.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Получение порошков разных силицидов железа из предварительно механоактивированной шихты / М.Э. Сасунцян

by Сасунцян, Марине Эдуардовна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Երկաթի տարբեր սիլիցիդների փոշիների ստացումը նախապես մեխանաակտիվացված բովախառնուրդից | Production of powders of different silicides of iron from the preliminary mechanoactivated burden.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Разработка новых полимерных композиционных материалов для низа ортопедической обуви / М.М. Шаламберидзе

by Шаламберидзе, Мераб Михайлович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Օրթոպեդիկ կոշիկի տակացուի համար նոր պոլիմերային կոմպոզիցիոն նյութերի մշակումը | Developing new polymeric composite materials for the bottom of orthopedic footwear.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Влияние формы уточной паковки на процесс прокладывания фасонной пряжи / Н.М. Абесадзе

by Абесадзе, Нанули Мамиевна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Միջնաթելային փաթեթի ձևի ազդեցությունը ձևավոր մանվածքի փռման գործընթացի վրա | The impact of the weft package on the process of Iaying fashion yarn.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
К решению однопараметрических транспонированных аналогов матричных уравнений типа Стейна A(t).XT(t).B(t)-X(t)=C(t) / С.О. Симонян, А.А. Айвазян

by Симонян, Саргис Оганесович | Айвазян, Арман Араевич.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Solution of steyn-type A(t).XT(t).B(t)-X(t)=C(t) one-parametric transposed analogues of matrix equations | Ստեյնի տիպի A(t).XT(t).B(t)-X(t)=C(t) միապարամետրական մատրիցային հավասարումների տրանսպոնացված նմանակների լուծման վերաբերյալ.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Рецептуры буровых растворов для борьбы с осложнениями при бурении в сложных геолого-технических условиях / И.С. Аванесова, Л.С. Акопян

by Аванесова, Инна Сергеевна | Акопян, Лилит Самвеловна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Հորատման լուծույթների բաղադրությունները՝ բարդ երկրաբանատեխնիկական պայմաններում հորատման դեպքում առաջացող բարդությունների դեմ պայքարի համար | Recipes of drilling fluids for aealing with complications in drilling under complex geotechnical conditions.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).

Powered by Koha