ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 1341 results. Subscribe to this search

|
Новая технология изготовления алмазных инструментов на металлических связках / А.С. Агбалян, Н.А. Ордян, А.М. Мартиросян, Х.В. Погосян

by Агбалян, Артак Суренович | Ордян, Нуне Альбертовна | Мартиросян, Артур Мартунович | Погосян, Хосров Владимирович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Մետաղական կապակցանյութերով ալմաստային գործիքների պատրաստման նոր տեխնոլոգիա | A new technology for manufacturing metal bond diamond tools.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Поведение полученных из вторичной меди растворимых анодов в сернокислых растворах / М.В. Мартиросян, Ж.М. Арстамян, М.Г. Пилоян

by Мартиросян, Мартин Вазгенович | Арстамян, Женя Меликовна | Пилоян, Месроп Гагикович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Երկրորդային պղնձից ստացված անոդների վարքը ծծմբաթթվային լուծույթներում | The behavior of soluble anodes obtained from secondary copper in sulphuric acid solutions.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Исследование работоспособности тормозного фрикционного композита, изготовленного из многокомпонентных материалов / С.Г. Агбалян, Г.Н. Меликсетян

by Агбалян, Сурен Геворкович | Меликсетян, Галуст Норикович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Բազմաբաղադրիչ նյութերից պատրաստված արգելակային շփական կոմպոզիտի աշխատունակության հետազոտումը | Investigating the performance of the friction brake composite made of multicomponent materials.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Synthesis of 0,67BiFe0,97Mn0,03O3–0,33BaTiO3 ceramic targets by SHS / N.W. Martirosyan

by Martirosyan, Norayr Williams.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Metallurgy, Material science, Mining engineeringMaterial type: article Article Other title: 0,67BiFe0,97Mn0,03O3–0,33BaTiO3 կերամիկական ինքնատարածվող բարձր ջերմաստիճանային սինթեզը | Самораспространяющийся высокотемпературный синтез керамических мишеней 0,67BiFe0,97Mn0,03O3–0,33BaTiO3.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Метод исследования условий возникновения муаровыхкартин в рентгеновских интерферометрах / А.О. Абоян

by Абоян, Арсен Оганнесович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Ռենտգենյան ինտերֆերաչափներում մուարի պատկերների առաջացման պայմանների հետազոտության մեթոդ | A method for investigation of the conditions of the moire pattern occurrence in X-ray interferometers.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Разработка технологии получения металлооксидных композиций противоопухолевых лекарственных препаратов / Э.Р. Аракелова и др.

by Аракелова, Э.Р | Мирзоян, А.А | Григорян, С.Л | Фармазян, З.М.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Հակաուռուցքային դեղանյութերի մետաղաօքսիդային կոմպոզիտների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը | Development of a technology for preparing metal oxide compositions of anticancer drugs.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Исследование влияния изменения структуры крутильного початка на обрывность камвольной пряжи / О.Г. Пурцхванидзе

by Пурцхванидзе, Омари Георгиевич.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Սանդերքային մանվածքի կտրվածքների վրա ոլորող կոճի կառուցվածքի փոփոխության ազդեցության հետազոտումը | Invesigating the impact of the torsion cop structure change on the worsted yarn breakage.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Обоснование граничного коэффициента вскрыши и оптимальной глубины карьера для условий Разданского железорудного месторождения / А.Т. Багдасарян

by Багдасарян, Арам Торгомович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Հրազդանի երկաթի հանքավայրի պայմաններում մակաբացման սահմանային գործակցի և բացահանքի օպտիմալ խորության հիմնավորումը | The rationale of economic stripping ratio and the optimum pit depth for the coniditions of the Hrazdan iron deposit.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Оценка устойчивости обнажений горных выработок для выборатипа их крепи / А.М. Закарян, Г.Р. Балумян, А.Р. Мовсисян, П.Н. Нерсисян

by Закарян, Артавазд Мовсесович | Балумян, Геворг Рустамович | Мовсисян, Арцрун Рубенович | Нерсисян, Павлуша Нерсесович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Լեռնային փորվածքների մերկացումների կայունության գնահատումը դրանց ամրակապի տեսակի ընտրության համար | Assessment of sustainability of stripping for selecting the type of the rock.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Исследование сопротивляемости массива горных пород на сдвиг на моделях из эквивалентных материалов / Л.А. Манукян, Г.Г. Казарян, А.А. Казарян, Г.З. Цатрян

by Манукян, Левон Андраникович | Казарян, Геннадий Грачикович | Казарян, Ануш Ашотовна | Цатрян, Гайк Завенович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Լեռնային ապարային զանգվածի սահքի նկատմամբ դիմադրության հետազոտումը համարժեք նյութի մոդելներով | Investigating the rock mass resistance to the shift on the models made of equivalent materials.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Выбор оптимальной системы для подземной разработки Соткского золоторудного месторождения / С.С. Карслян

by Карслян, Степан Смбатович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Սոթքի ոսկու հանքավայրի ստորգետնյա մշակման օպտիմալ համակարգի ընտրումը | Selecting an optimal system for underground development of the gold mine in Sotk.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Разработка технологии селективного извлечения тяжелых цветных металлов при выщелачивании полиметаллического концентрата / М.В. Мартиросян, Ж.М. Арстамян, А.Б. Сафарян, А.С. Агбалян

by Мартиросян, Мартин Вазгенович | Арстамян, Женя Меликовна | Сафарян, Акоп Багратович | Агбалян, Алла Суреновна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Տարրալուծված բազմամետաղային խտանյութից ծանր գունավոր մետաղների ընտրողական կորզման տեխնոլոգիայի մշակումը | Development of technology for selective extraction of heavy non-ferrous metals at leaching the polymetallic concentrate.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Термическая обработка порошковых дисперсно-твердеющих и упрочняемых слоистых композиционных материалов на основе меди / С.Г. Агбалян, А.А. Петросян, А.Р. Саркисян

by Агбалян, Сурен Геворкович | Петросян, Анна Арсеновна | Саркисян, Ани Рубеновна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Պղնձի հիմքով դիսպերս կարծրացող և ամրացվող շերտավոր փոշեկոմպոզիտային նյութերի ջերմային մշակումը | Heat treatment of powder dispersed and hardenable layered composite materials based on copper.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Механические свойства сплавов золота в различных состояниях / А.А. Алаян, Л.Р. Галстян

by Алаян, Арташес Агасиевич | Галстян, Лианна Рафаеловна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Ոսկու համաձուլվածքների մեխանիկական հատկությունները տարբեր վիճակներում | Mechanical properties of gold alloys in various states.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Особенности термической обработки порошковых сталей марки П40ХН с повышенными свойствами / А.С. Петросян, Л.З. Галстян

by Петросян, Асмик Самсоновна | Галстян, Лусине Зограповна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: П40ХН մակնիշի բարձր հատկություններով փոշեպողպատի ջերմային մշակման առանձնահատկությունները | Peculiarities of heat treatment of the П40ХН - grade powder steels with improved properties.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Технология изготовления тормозных колодок из фрикционных композитов бастенит-9 / Г.Н. Меликсетян

by Меликсетян, Галуст Норикович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Բաստենիտ - 9 շփական կոմպոզիտից արգելակային կոճղակների պատրաստման տեխնոլոգիա | A technology for producing brake pads from Bastenite-9 friction composites.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Современные физические методы исследования физико-механических свойств материалов / Г.Р. Дрмеян, Н.А. Назарян

by Дрмеян, Генрик Рубенович | Назарян, Нуне Алексановна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Նյութերի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների հետազոտման ժամանակակից մեթոդները | Modern physical methods for investigating the physical and mechanical properties of materials.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Исследование биоцидной обработки кожи средневековых книжных переплетов методом додубливания алюминиевыми дубителями / Г.А. Элиазян, С.М. Маркарян, А.Е. Пароникян

by Элиазян, Гаяне Араратовна | Маркарян, Сократ Манукович | Пароникян, Армине Ервандовна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Միջնադարյան գրքերի կազմերի կաշիների հակասնկային մշակման հետազոտումը ալյումինային դաբաղիչ նյութերով վերադաբաղմամբ | Study of biocidal treatment of the leather of medieval book covers by the method of retanning with aluminum tannins.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Получение метилолаллилтиомочевины и метилолдиаминов и их использование в процессе дубления натуральной кожи / А.В. Петросян

by Петросян, Арменуи Вараздатовна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Մեթիլօլալլիլթիումիզանյութի և դիամինների մեթիլօլ ածանցյալների ստացումը և դրանց օգտագործումը բնական կաշիները դաբաղելիս | Obtaining methylol derivatives of allylthiourea, hexamethilendiamine and ethylendiamine, and their use in the tanning process of natural leather.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Выявление зависимости производственной мощности Кашенского горно-обогатительного комбината от цены меди / А.З. Цатрян

by Цатрян, Айк Завенович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Металлургия, материаловедение, недропользованиеMaterial type: article Article Other title: Պղնձի գնից Կաշենի հանքահարստացուցիչ կոմբինատի արտադրական հզորության կախվածության բացահայտումը | Detecting the production capacity dependence on the copper price in the Kashen mining and beneficiating combine.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).

Powered by Koha