National Polytechnic University Library Catalog

Your search returned 1094 results. Subscribe to this search

|
Об одном методе исследования молекулярного светорассеяния чистых газов / Р.С. Асатрян

by Асатрян, Рубен Саркисович.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Մաքուր գազերի մոլեկուլային լուսացրման հետազոտությունների մի մեթոդի մասին | A Method for Investigating The Molecular Light Scattering of Clean Gases.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Получение и исследование прозрачных пленок оксида цинка для солнечных элементов / Ж.Р. Паносян, А.А. Аракелян, Г.Г. Мнацаканян

by Паносян, Жозеф Ретевосович | Аракелян, Арига Ашотовна | Мнацаканян, Грачья Гагикович.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Արեգակնային էլեմենտների համար ցինկի օքսիդից թափանցիկ թաղանթների ստացումը և ուսումնասիրումը | Obtaining and Study of Transparent Zinc Oxide Films for Solar Cells.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
An аlternative method to mitigate the hydrogen challenge in severe accidents at a nuclear power plant / V.G. Petrosyan, E.A. Yeghoyan, A.D. Grigoryan

by Petrosyan, Vahram Gaspar | Yeghoyan, Eduard Ashot | Grigoryan, Arman David.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Electrical engineering, energeticsMaterial type: article Article Other title: Ատոմային էլեկտրակայանում ծանր վթարի դեպքում ջրածնային վտանգի մեղմման այլընտրանքային մեթոդ | Альтернативный метод смягчения водородной угрозы при тяжелой аварии на атомной электростанции.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
An Algorithm for Analog Modulation Classification / A.M. Tantushyan

by Tantushyan, Aram Mikael.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Алгоритм классификации аналоговых модуляций | Անալոգային մոդուլացումների դասակարգման ալգորիթմը.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Aging impact minimization on a transmitter jitter / A.K. Hayrapetyan

by Hayrapetyan, Andranik Kamo.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Уменьшение воздействия старения на вибрации в передатчике | Հաղորդչում թրթռոցների վրա ծերացման ազդեցության նվազարկումը .Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Методы решения однопараметрических обобщенных сопряженных аналогов матричных уравнений типа Сильвестра A(t)xX(t)xD(t)+F(t)xX*(t)xB(t)=C(t) / С.О. Симонян, А.А. Айвазян

by Симонян, Саргис Оганесович | Айвазян, Арман Араевич.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Methods for solving one-parametric generalized conjugated analoges of Sylvester type A(t)xX(t)xD(t)+F(t)xX*(t)xB(t)=C(t) matrix equations | Սիլվեստրի տիպի A(t)xX(t)xD(t)+F(t)xX*(t)xB(t)=C(t) միապարամետրական ընդհանրացված համալուծ նմանակների մատրիցային հավասարումների լուծման մեթոդներ .Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Разработка прикладных приложений для расчета и проектирования рупорных и рупорно-линзовых антенн в программной среде Feko / Л.Х. Хачатрян

by Хачатрян, Лилит Хачиковна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Developing applied applications for the calculation and design of horn and horn-lens antennae in the software environment Feko | Կիրառական հավելվածների մշակումը Feko ծրագրային միջավայրում ` փողային և փողոսպնյակային անտենաների հաշվարկի և նախագծման համար.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Dynamic modelling of cybersecurity investments under ambiguity / A.H. Grigoryan

by Grigoryan, Arman Hrant.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Динамическое моделирование инвестиций в сфере кибербезопасности в условиях существенных неопределенностей | Ներդրումների դինամիկ մոդելավորումը կիբեռանվտանգության ոլորտում` նշանակալից անորոշության պայմաններում .Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Automation system of the university information services / L.G. Kirakosyan, A.G. Avetisyan

by Kirakosyan, Levon Gaspar | Avetisyan, Armine Gevorg.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Система автоматизации информационных сервисов университета | Համալսարանի տեղեկատվական ծառայությունների ավտոմատացման համակարգը.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Анализ программ развития энергетической системы Республики Армения / С.А. Геворкян, О.C. Авагян, В.З. Марухян, А.А. Геворгян

by Геворкян, Степан Арамович | Авагян, Овсеп Cосикович | Марухян, Востаник Завенович | Геворгян, Арам Ашикович.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, Энергетика.Material type: article Article Other title: Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագրերի վերլուծությունը | Analysis of the energy system development programs in republic of Armenia .Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Алгоритм формирования комплексных мер для анализа потребляемой мощности в процессе обогащения минерального сырья / М.К. Багдасарян, В.А. Шахнин, Д.В. Давтян

by Багдасарян, Маринка Каджиковна | Шахнин, Вадим Анатольевич | Давтян, Давид Ванушович.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Հանքանյութերի հարստացման գործընթացում սպառվող հզորության վերլուծության համար համալիր միջոցների ձևավորման ալգորիթմ | An algorithm for the formation of complex measures for the analysis of the consumed power in the mineral raw-material beneficiation process .Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Моделирование дифракции для конусных тел с применением Matlab / С.Х. Худавердян, М.Э. Айказян

by Худавердян, Сурик Хачикович | Айказян, Манук Эдуардович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Modelling of diffraction for conical bodies by applying Matlab | Դիֆրակցիայի մոդելավորումը կոնային մարմինների համար` Matlab-ի կիրառմամբ.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Распознавание градоопасности кучево-дождевых облаков лазерным зондированием в коротковолновой видимой области длин волн / А.А. Варданян и др.

by Варданян, Арам Амбарцумович | Петросян, Олег Арутюнович | Авджян, Карапет Эдуардович | Варданян, Арман Арамович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Recognition of hail dangerous cumulonimbus clouds by laser sensing in the short-wave visible optical range | Կարկտաբեր ամպերի ճանաչումը` կարճալիքային տեսանելի օպտիկական տիրույթում լազերային զոնդավորման հիման վրա.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Определение рабочего состояния подшипников гидрогенератора малой гидроэлектростанции / А.Л. Маилян, Г.Х. Казарян

by Маилян, Антон Левонович | Казарян, Гагик Ханаевич.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Publisher: 2017Other title: Փոքր հիդրոէլեկտրակայանի հիդրոգեներատորի առանցքակալների աշխատանքային վիճակի որոշումը | Determining the operation state of the hydro-aggregate bearings of a small hydro-power plant.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
К исследованию нагрева обмотки синхронного двигателя рудоразмольной мельницы, возникающего в асинхронном режиме / Т.Н. Мноян

by Мноян, Тигран Норайрович.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Ասինխրոն ռեժիմում հանքաքարի աղացի սինխրոն շարժիչի փաթույթի տաքացման հետազոտման մասին | Investigating the winding heating of the ore-grinding mill synchronous motor in its asynchronous regime.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Расчет и конструкция компактного возбудителя волны типа H110 в круглом волноводе / В.Г. Аветисян, A.А. Мартиросян

by Аветисян, Ваан Генрихович | Мартиросян, Андраник Арменович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Կլոր ալիքատարում H110 տիպի ալիքի հոծ գրգռիչի հաշվարկը և կառուցվածքը | Design and construction of a compact exciter of the H110 type wave in a circular waveguide.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Матричное декодирование кодов Рида-Соломона / О.А. Гомцян, А.Г. Гулян, Б.Ф. Бадалян

by Гомцян, Ованес Авакович | Гулян, Альберт Гарегинович | Бадалян, Бениамин Феликсович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Matrix decoding of Reed-Solomon codes | Ռիդ-Սոլոմոնի կոդերի մատրիցային ապակոդավորումը .Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Новая конструкция секции самовосстанавливающегося конденсатора / П.О. Хачатрян, Э.В. Кургинян, Л.А. Варданян

by Хачатрян, Пепо Оганесович | Кургинян, Эдуард Вагаршакович | Варданян, Лиана Артемовна.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Ինքնավերականգնվող կոնդենսատորի սեկցիայի նոր կառուցվածք | A new structure for a section of a self–recovering capacitor.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Enhancement of absorption characteristics of multinanolayer photovoltaic cells by using chirped distributed bragg reflectors / H.V. Baghdasaryan et al

by Baghdasaryan, Hovik Vardan | Knyazyan, Tamara Mihran | Hovhannisyan, Tamara Tumas | Marciniak, Marian.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Улучшение поглощательных характеристик многонанослойных фотогальванических элементов с использованием чирпованных распределенных брэгговских отражателей | Բազմանանոշերտ ֆոտոգալվանական տարրերի կլանող բնութագրերի բարելավումը չիրպային բաշխված բրեգյան անդրադարձիչների օգտագործմամբ.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Измерение параметров пассивных электрических двухполюсников фазовым методом / Б.М. Мамиконян

by Мамиконян, Борис Мамиконович.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Պասսիվ էլեկտրական երկբեվեռների պարամետրերի չափումը փուլային մեթոդով | Measuring the parameters of passive electrical two-poles by the phase method.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).

Powered by Koha