National Polytechnic University Library Catalog

Your search returned 1281 results. Subscribe to this search

|
Распознавание градоопасности кучево-дождевых облаков лазерным зондированием в коротковолновой видимой области длин волн / А.А. Варданян и др.

by Варданян, Арам Амбарцумович | Петросян, Олег Арутюнович | Авджян, Карапет Эдуардович | Варданян, Арман Арамович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Recognition of hail dangerous cumulonimbus clouds by laser sensing in the short-wave visible optical range | Կարկտաբեր ամպերի ճանաչումը` կարճալիքային տեսանելի օպտիկական տիրույթում լազերային զոնդավորման հիման վրա.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Определение рабочего состояния подшипников гидрогенератора малой гидроэлектростанции / А.Л. Маилян, Г.Х. Казарян

by Маилян, Антон Левонович | Казарян, Гагик Ханаевич.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Փոքր հիդրոէլեկտրակայանի հիդրոգեներատորի առանցքակալների աշխատանքային վիճակի որոշումը | Determining the operation state of the hydro-aggregate bearings of a small hydro-power plant.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
К исследованию нагрева обмотки синхронного двигателя рудоразмольной мельницы, возникающего в асинхронном режиме / Т.Н. Мноян

by Мноян, Тигран Норайрович.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Ասինխրոն ռեժիմում հանքաքարի աղացի սինխրոն շարժիչի փաթույթի տաքացման հետազոտման մասին | Investigating the winding heating of the ore-grinding mill synchronous motor in its asynchronous regime.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Расчет и конструкция компактного возбудителя волны типа H110 в круглом волноводе / В.Г. Аветисян, A.А. Мартиросян

by Аветисян, Ваан Генрихович | Мартиросян, Андраник Арменович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Կլոր ալիքատարում H110 տիպի ալիքի հոծ գրգռիչի հաշվարկը և կառուցվածքը | Design and construction of a compact exciter of the H110 type wave in a circular waveguide.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Матричное декодирование кодов Рида-Соломона / О.А. Гомцян, А.Г. Гулян, Б.Ф. Бадалян

by Гомцян, Ованес Авакович | Гулян, Альберт Гарегинович | Бадалян, Бениамин Феликсович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Matrix decoding of Reed-Solomon codes | Ռիդ-Սոլոմոնի կոդերի մատրիցային ապակոդավորումը .Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Новая конструкция секции самовосстанавливающегося конденсатора / П.О. Хачатрян, Э.В. Кургинян, Л.А. Варданян

by Хачатрян, Пепо Оганесович | Кургинян, Эдуард Вагаршакович | Варданян, Лиана Артемовна.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Ինքնավերականգնվող կոնդենսատորի սեկցիայի նոր կառուցվածք | A new structure for a section of a self–recovering capacitor.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Enhancement of absorption characteristics of multinanolayer photovoltaic cells by using chirped distributed bragg reflectors / H.V. Baghdasaryan et al

by Baghdasaryan, Hovik Vardan | Knyazyan, Tamara Mihran | Hovhannisyan, Tamara Tumas | Marciniak, Marian.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Улучшение поглощательных характеристик многонанослойных фотогальванических элементов с использованием чирпованных распределенных брэгговских отражателей | Բազմանանոշերտ ֆոտոգալվանական տարրերի կլանող բնութագրերի բարելավումը չիրպային բաշխված բրեգյան անդրադարձիչների օգտագործմամբ.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Измерение параметров пассивных электрических двухполюсников фазовым методом / Б.М. Мамиконян

by Мамиконян, Борис Мамиконович.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Պասսիվ էլեկտրական երկբեվեռների պարամետրերի չափումը փուլային մեթոդով | Measuring the parameters of passive electrical two-poles by the phase method.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Шумовые характеристики лифтовых двигателей в переходных режимах / В.И. Афонин, Н.П. Бадалян, А.М. Аветисян

by Афонин, Валерий Иванович | Бадалян, Норайр Петикович | Аветисян, Артем Мгерович.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Վերելակային շարժիչների աղմկային բնութագրերը անցումային ռեժիմներում | Noise characteristics of lift engines in transfer modes.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Автомобильные радары гигагерцового диапазона / Г.К. Енокян, М.Ц. Айвазян

by Енокян, Гурген Карленович | Айвазян, Мартин Цолакович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: GHZ range vehicular radars | Գիգահերցային տիրույթի ավտոմոբիլային ռադարներ .Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Исследование фотоэлектронных процессов в p+-n-p+ структурах / Д.С. Худавердян

by Худавердян, Давид Сурикович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Investigating the photoelectronic processes in p+- n - p+ structures | p+- n - p+ կառուցվածքում ֆոտոէլեկտրոնային գործընթացների ուսումնասիրումը .Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Расчет и анализ несимметричных режимов работы трансформаторов 6(10)/0,4 кВ со схемами соединения обмоток Y/Y0 и ∆/Y0 / Л.О. Караханян, А.С. Арутюнян

by Караханян, Левон Оганесович | Арутюнян, Арам Сергеевич.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Փաթույթների Y/Y0 և Δ/Y0 միացմամբ սխեմաներով 6(10)/0,4 կՎ տյրանսֆորմատորների աշխատանքի ոչ սիմետրիկ ռեժիմների հաշվարկը և վերլուծությունը | Calculation and analysis of the incomplete phase operation mode of the 6(10)/0,4 kV transformers with winding connection schemes Y/Y0 and Δ/Y0.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Метод решения однопараметрических обобщенных квадратных матричных уравнений / С.О. Симонян

by Симонян, Саргис Оганесович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Միապարամետրական ընդհանրացված քառակուսի մատրիցային հավասարումների լուծման մեթոդ | A method for solving generalized one-parametric quadratic matrix equations.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Анализ результатов работы программного пакета на основе метода наименьших квадратов с использованием кубических сплайнов с краевыми условиями смешанного типа / М.Г. Хачатрян

by Хачатрян, Мане Гагиковна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Խառը տիպի եզրային սահմանափակումներով խորանարդային սպլայններով փոքրագույն քառակուսիների մեթոդով ծրագրային փաթեթի աշխատանքի արդյունքների վերլուծություն | The analysis of the results of the program package based on the least squares method using cubic splines with a mixed type marginal conditions.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Dynamic modeling of cybersecurity threats at essential ambiguities / A.H. Grigoryan

by Grigoryan, Arman Hrant.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Կիբեռսպառնալիքների դինամիկ մոդելավորումը մեծ անորոշության պայմաններում | Динамическое моделирование киберугроз в условиях существенных неопределенностей.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Получение 3D модели объекта на основе стереозрения / А.В. Геворгян

by Геворгян, Арам Владимирович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Օբյեկտի 3D մոդելի ստացումը ստերեոտեսողության հիման վրա | Obtaining a 3D model of the object based on stereovision.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Алгоритм завершения изображений, основанный на экземплярах с измененной функцией доверия / В.В. Геворгян

by Геворгян, Ваган Владимирович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Պատկերների ավարտման ալգորիթմ նշումների հիման վրա հաստատուն վստահության ֆունկցիայով | An algorithm for the image completion based on the examples with a changed confidence function.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Сравнительный анализ запоминающих ячеек статических оперативных запоминающих устройств / О.А. Петросян, Н.Б. Авдалян, К.О. Петросян

by Петросян, Олег Арутюнович | Авдалян, Нарек Бениаминович | Петросян, Камо Олегович.

Source: Вестник Государственного инженерного университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Ստատիկ օպերատիվ հիշող սարքերի հիշող բջիջների համեմատական վերլուծություն | Comparative analysis of storage cells of static random access memory devices.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Магнитомодуляционный преобразователь постоянного тока / Б.М. Мамиконян, С.Л. Арутюнян

by Мамиконян, Борис Мамиконович | Арутюнян, Саша Левонович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Հաստատուն հոսանքի մագնիսամոդուլացման կերպափոխիչ | A direct current magneto-modulated transducer.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Modeling the barium–strontium-titanate-based electrolyte conductivity sensor impedance parameters for a four-electrode configuration / A.L. Manukyan

by Manukyan, Aram Levon.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Բարիում-ստրոնցիում տիտանատի հիմքով էլեկտրոլիտի հաղորդականության տվիչի իմպեդանսային պարամետրերի մոդելավորումը չորս-էլեկտրոդային կառուցվածքի համար | Моделирование импедансных параметров датчика измерения проводимости электролитов на основе бариум-стронциум титаната для четырехэлектродной конфигурации.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).

Powered by Koha