ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 104 results. Subscribe to this search

|
О возможности создания инновационного учебно-производственного комплекса машиностроения в Государственном инженерном университете Армении / Э.С. Христафорян, А.Л. Аршакян, С.Ш. Христафорян

by Христафорян, Эрнест Степанович | Аршакян, Армен Людвикович | Христафорян, Степан Шмавонович.

Source: Вестник Государственного инженерного университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում մեքենաշինության ուսումնա-արտադրական ինովացիոն համալիրի ստեղծման հնարավորության մասին | The possibility of establishing an innovative machine building educational-industrial complex in State engineering university of Armenia.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Исследование процесса осадки спеченного цилиндра при различных контактных условиях / Г.Л. Петросян, Л.А. Азарян, А.М. Арустамян, А.К. Карапетян

by Петросян, Геворг Людвикович | Азарян, Лилит Арамовна | Арустамян, Алла Михайловна | Карапетян, Ани Казаровна.

Source: Вестник Государственного инженерного университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Հպակային տարբեր պայմնանների դեպքում եռակալված գլանի նստեցման գործընթացի հետազոտումը | Investigating the upsetting process of the sintered cylinder under different contact conditions.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
K вопросу определения срока службы клапанных пружин двигателей внутреннего сгорания с учетом усталостного износа / Г.Г. Шекян, В.Р. Геворгян

by Шекян, Гамлет Гургенович | Геворкян, Ваган Рубенович.

Source: Вестник Государственного инженерного университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Ներքին այրման շարժիչների փականային զսպանակների ծառայության ժամկետի որոշման հարցի մասին՝ հոգնածային մաշման հաշվառումով | On determining the durability of valve springs of internal combustion engines at the fatigue wear.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Dynamic аnalysis of the plain biped walking mechanism taking into account the elasticity of links and joints / N.B. Zakaryan

by Zakaryan, Narek Benik.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Mechanics, machine science, machine-buildingMaterial type: article Article Other title: Մարդու քայլքի հարթ մեխանիզմի դինամիկական վերլուծություն՝ օղակների և հոդերի էլաստիկության հաշվառմամբ | Динамический анализ плоского механизма ходьбы человека с учетом эластичности звеньев и суставов.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Динамическое моделирование механизмов с упругими звеньями переменной длины / Г.А. Геворкян

by Геворкян, Грант Араратович.

Source: Вестник Государственного инженерного университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Փոփոխական երկարությամբ առաձգական օղակներով մեխանիզմների դինամիկական մոդելավորում | Dynamic modeling of mechanisms with elastic links of variable length.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Усталостный износ концевого витка винтовой цилиндрической пружины сжатия при осевом циклическом нагружении / Г.Г. Шекян, В.Р. Геворгян, У. Клетцин

by Шекян, Гамлет Гургенович | Геворкян, Ваган Рубенович | Клетцин, Улф.

Source: Вестник Государственного инженерного университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Պտուտակային գլանական սեղմման զսպանակի ծայրային գալարի հոգնածային մաշվածություը առանցքային ցիկլիկ բեռնվածության դեպքում | Fatigue wear of a tail–piece of a helical cylindrical compression spring at axial cyclic loading.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Virtual mechanisms for feature analysis of viper grip locking pliers / H.V. Darbinyan, B.P. Seber, V.H. Darbinyan

by Darbinyan, Hrayr Vahram | Seber, Brett Phillip | Darbinyan, Vahram Hrayr.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Mechanics, machine science, machine-buildingMaterial type: article Article Other title: Պայմանական մեխանիզմների կառուցումը սևեռող բնօրինակ տափաշուրթի հատկությունների վերլուծության համար | Построение условных механизмов для анализа свойств оригинальных запирающих пассатижей.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Aппроксимационный динамический синтез параллельных манипуляторов с упругими шарнирами / М.Г. Мкртчян, К.Г. Степанян, М.Г. Арутюнян, Ю.Л. Саркисян

by Мкртчян, Манук Грайрович | Степанян, Коля Григорьевич | Арутюнян, Микаел Гургенович | Саркисян, Юрий Левонович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Առաձգական հոդակապերով զուգահեռ մանիպուլյատորների մոտարկումային դինամիկական սինթեզ | Approximation-based dynamic synthesis of parallel manipulators with elastic joints.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Численное моделирование задачи динамического синтеза параллельного микроманипулятора с упругими шарнирами / М.Г. Мкртчян

by Мкртчян, Манук Грайрович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Առաձգական հոդակապերով զուգահեռ միկրոմանիպուլյատորի դինամիկական սինթեզի խնդրի թվային մոդելավորումը | Numerical Modelling of the Dynamic Synthesis Problem of Parallel Micromanipulator with Elastic Joints.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Mоделирование процесса усталостного разрушения валов при сложном нагружении /

by Согомонян, Вардан Каренович | Стакян, Мигран Григорьевич.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Լիսեռների հոգնածային քայքայման գործընթացի մոդելավորումը բարդ բեռնավորման դեպքում | Fatigue fracture process modeling of shafts at complex loading.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Достижения трибологии в Национальном политехническом университете Армении / Н.Г. Меликсетян и др.

by Меликсетян, Норик Галустович | Карапетян, Арсен Нагапетович | Сароян, Вильям Володяевич | Оганесян, Карине Валиковна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Շփագիտության ձեռքբերումները Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում | Achievements of tribology in national polytechnic university of Armenia.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Расчет параметров конструктивно-заправочной линии на ткацком станке с гибкими рапирами / Н.М. Абесадзе

by Абесадзе, Нанули Мамиевна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Ճկուն սուսերով գործող հաստոցի վրա կառուցվածքահարդարման գծի պարամետրերի հաշվարկ | Calculating the parameters of the filling line of the weaving loom with flexible rapiers.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Динамический анализ механизмов с избыточными связями / К.Г. Степанян, К.Е. Асатрян

by Степанян, Коля Григорьевич | Асатрян, Кнарик Ервандовна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Ավելցուկային կապերով մեխանիզմների դինամիկ վերլուծություն | Dynamic аnalysis of мechanisms with redundant constraints.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Современное состояние проблемы прочности соединений деталей обуви / З.А. Минасян, А.Г. Атоян

by Минасян, Зограб Александрович | Атоян, Арусяк Григорьевна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Կոշիկի կազմամասերի միացությունների ամրության հիմնախնդրի արդի վիճակը | Current state of the strength problem of the footwear part connections.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Modeling a universal active module of human motor function rehabilitation device / N.B. Zakaryan

by Zaqaryan, Narek Benik.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Mechanics, machine science, machine-buildingMaterial type: article Article Other title: Մարդու շարժողական գործառույթները վերականգնող սարքի համապիտանի ակտիվ մոդուլի մոդելավորում | Моделирование универсального активного модуля реабилитационного устройства двигательных функций человека.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Методология блочно-модульного структурно-параметрического синтеза регулируемых параллельных манипуляционных механизмов / Ю.Л. Саркисян и др.

by Саркисян, Юрий Левонович | Степанян, Коля Григорьевич | Арутюнян, Микаел Гургенович | Верлинский, Сергей Витальевич.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Կարգավորվող զուգահեռ մոնիպուլյացիոն մեխանիզմների բլոկ-մոդուլային կառուցվածքային - պարամետրական սինթեզի մեթոդաբանությունը | Methodology of block-modular structural-parametric synthesis of adjustable parallel robotic mechanisms.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Прочность элементов и механических соединений авиационных конструкций из композиционных материалов / Г.Г. Шекян

by Шекян, Гамлет Гургенович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Կոմպոզիտային նյութերից ավիացիոն կոնստրուկցիաների տարրերի և մեխանիկական միացությունների ամրությունը | Strength of elements and mchanical joints of aerostructures from composite materials.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Эффект влияния упрочняющих технологий на несущую способность валов передаточных механизмов / М.С. Торосян

by Торосян, Мгер Сережаевич.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Ամրացնող տեխնոլոգիաների ազդեցության արդյունքը փոխանցիչ մեխանիզմների լիսեռների կրողունակության վրա | The effect of the hardening technology impact on the bearing capacity of shafts of transmission mechanisms.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Разработка конструкции формирующего устройства для бесхолстового питания чесальной машины / С.А. Кюрегян, А.Д. Асатрян

by Кюрегян, Самвел Арпиарович | Асатрян, Армине Джоновна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Ձևավորող սարքի կառուցվածքի մշակումը սանրող մեքենայի ոչ կտավային սնուցման համար | Developing the forming device construction for non-canvas supply of a combing machine.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Субгармонические колебания ротора на нелинейных опорах / А.В. Геворкян, Г.Г. Шекян

by Геворкян, Арамаис Викторович | Шекян, Гамлет Гургенович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Ոչ գծային հենարաններով ռոտորի ենթահարմոնիկ տատանումները | Subharmonic oscillations of the rotor on nonlinear supports.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).

Powered by Koha